Tuyên truyền về truyền thống 63 năm ngày Thủy Nguyên quật khởi 25/10

Ngày 19- 1- 1948, Trung ương Đảng ra chỉ thị “Phá hội tề”. Chỉ thị nêu rõ: “Đối với hội tề cũng như với mọi tổ chức bù nhìn nói chung, chúng ta phải tìm cách phá đồng thời phải củng cố chính quyền của ta ngay trong vùng địch […]